ناگفته‌های‌ وکیل تأمین‌ اجتماعی/ ٢ میلیارد «ین»، خطای چشم مرتضوی