سخنان خاتمی درباره وجود غرفه حجاب در نمایشگاه کتاب