کتابخانه های عمومی از کارکرد اصلی خود خارج شده اند