حضور مستند ساز پرتغالی در ورزشگاه/شلوغی در اطراف جایگاه خبرنگاران