یوم النکبت؛ روز تشکیل لانه عنکبوت روی اجساد زنان و کودکان