عظمت شیعه در حضور ۱۲ میلیونی زائران در کاظمین/ نمایندگی میراث فرهنگی اردستان به اداره ارتقا پیدا کند