سخنگوی دولت: رییس جمهور در کابینه خود تغییراتی اعمال می کند