گزارش زنده تراکتورسازی - نفت تهران/ خبرنگاران پرتغالی در یادگار