هنرمندی است که هنر را به خدمت قرآن و پیامبر اسلام(ص) آورده است