ورزشگاه یادگار امام (ره) بیش از ظرفیت 70 هزارنفری خود تماشاگر دارد