گردهمایی معاونان شهرداریهای کلانشهرها در مشهد با 40 مصوبه خاتمه یافت