پرچم 25 متری سرخ به اهتزاز در آمد/ هجوم هواداران به راهروهای کنار جایگاه خبرنگاران