صندوق بین المللی پول یوآن را در سبد حق برداشت مخصوص قرار دهد