پناهجویان آفریقایی رژیم صهیونیستی یا باید آنجا را ترک کنند و یا به زندان بروند