ناگفته‌های وکیل سازمان تأمین اجتماعی/ ٢میلیارد «ین»، خطای چشم مرتضوی