دن‌گاسپار: شرایط جدول و دو تیم رابطه مستقیمی با حضور تماشاگران دارد