ایرج رستم زهی رئیس هیات دو و میدانی سیستان و بلوچستان شد