برگزاری نشست کمپ دیوید برای نجات آل‌سعود و رژیم صهیونیستی از مخمصه است