سخنگوی دولت: اطلاعی از محدوده تغییر وزرا و استانداران ندارم