تیراندازی آزاد اهداف پروازی ؛ فرح پور در صدر ایستاد