عدم آنتن دهی موبایل واعتراض خبرنگاران/اجرای موسیقی زنده درورزشگاه