نمایش خانه کاغذی به دنبال معنایی متفاوت از جنگ است