معاون وزیر راه و شهرسازی: آثار بافت تاریخی مشهد نابود شده است