اسدی: جای تأسف دارد که تماشاگران برای تماشای دربی به ورزشگاه نیامده‌اند