ارتش عراق: ارسال کمک نظامی به «الرمادی» را آغاز کردیم