با شایسته سالاری و تکریم مردم می توان به عدالت اجتماعی دست یافت