خطیب جمعه شوش:هدف بعثت اصلاح اخلاق مردم واجرای ارزش های اسلامی در جامعه بود