نصب سکوی قهرمانی/صندوق های حمایت از مظلومان یمنی در اطراف ورزشگاه