موضع منفی صداوسیما به‌دلیل نگرفتن مبلغ درخواستی است