کفشگری: فقط در یک دربی حضور داشتم/ فصل گذشته هم مصدوم بودم