دربی 80 / عکاسی نوازی از پرچم 50 متری و کری عجیب بازیکنان پرسپولیس