خطیب جمعه خرمشهر:کمک رسانی به مردم مظلوم یمن ضروری است