اولویت جذب در آموزش و پرورش با فرزندان فرهنگیان است