استان اصفهان برای کشت فرا سرزمینی آمادگی کامل دارد