اقدامات آل سعود در راستای خدمت به رژیم منفور صهیونیستی است