نوش دارو پس از مرگ سهرابِ پیام صادقیان؛ وقتی او برای پرسپولیس دعا می کند!