عربستان با اعدام شیخ نمر حکم نابودی خود را امضا می‌کند