اجرای زنده ویژه برنامه «کوی نشاط» در نمایشگاه کتاب