حاشیه دربی 80/ غیبت فروزان برای گرم کردن طالب لو، شیطنت صادقی هنگام ورود پرسپولیسی ها و حضور نوازی کنا