امام جمعه اندیمشک:‏بدترین جنایات در کمپ دیوید طراحی و مدیریت می شوند