علی الهی یک مدال نقره دیگر برای کاروان ایران بدست آورد