سلطانی فر: توس قابلیت ثبت به عنوان میراث جهانی دارد