خاطرات آیت الله هاشمی مانند سند تاریخی است/بخشنامه تشکل ها، برای حمایت از بسیج و سایر تشکل های دانشجو