کشورهای منطقه باید به فکر راه حل سیاسی در یمن باشند