ورزشگاه تبریز کاملا پر شد/ تعداد تماشاگران از مرز۷۰ هزار نفرگذشت