۲میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند/ اطلاعی از محدوده تغییر وزرا و استانداران ند