نوبخت:اطلاعی از محدوده تغییر وزرا و استانداران ندارم