فروزان برای گرم کردن همراه طالب‌لو به زمین نیامد/خوش‌وبش دو پرسپولیسی با پزشک استقلال