نوبخت: سال گذشته ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند