امام جمعه دلیجان: سعادت بشری در گرو پیروی از الگوی هدایت دینی است